Comarch e-Sprawozdanie

Comarch e-sprawozdanie
Szanowni Państwo!

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych. Zgodnie z nowymi przepisami dokument musi być sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

E-sprawozdania Comarch

W ofercie Comarch pojawi się dedykowana aplikacja Comarch e-Sprawozdanie, która umożliwiała będzie nie tylko przygotowanie XML-a, czyli wywiązanie się z obowiązku, ale też dodatkowe benefity.

PLANUJEMY TRZY ETAPY WPROWADZANIA APLIKACJI:

1. Etap pierwszy – grudzień 2018. Wydana zostanie pierwsza wersja aplikacji, która operuje na pliku XML – umożliwi utworzenie go od podstaw w pełnej postaci wymagalnej przez MF. Wszystkie dane liczbowe (np. bilans) trzeba będzie wprowadzić ręcznie. Głównymi odbiorcami aplikacji na tym etapie będą firmy, które nie mają systemów Comarch ERP albo zamierzają składać sprawozdanie przed upgrade’em Comarch ERP.

2. Etap drugi – styczeń 2019. Aplikacja zostanie zintegrowana z Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum (więcej informacji) i Comarch ERP Optima – będzie pracować na bazie danych systemu ERP i umożliwi zaczytanie zestawień księgowych takich jak bilans czy rachunek zysków i strat. Dane znajdujące się we wprowadzeniu bądź informacjach dodatkowych będą do wprowadzenia ręcznie. Możliwe będzie tworzenie wydruków na podstawie danych zawartych w Comarch e-Sprawozdanie.

3. Etap trzeci – do marca 2019. Rozwój kolejnych wersji aplikacji obejmie następujące elementy:

Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem.
Tworzenie paczek sprawozdawczych, czyli repozytorium dokumentów związanych ze sprawozdaniem za dany rok m.in. uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności czy opinią biegłego rewidenta.
Edytowalny szablon informacji dodatkowej, który będzie można zasilić aktualnymi danymi z kont księgowych.
Aplikacja umożliwi łatwy dostęp do sprawozdań z lat poprzednich oraz przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni.

E-sprawozdania Comarch – ceny

Aplikacja Comarch e-Sprawozdanie będzie płatna wg cennika, jak poniżej:

CENNIK COMARCH

E-SPRAWOZDANIE

STACJONARNIEW CHMURZE
(MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA)
Comarch ERP Optima650,-40,-
Comarch ERP Optima BR950,-60,-
Comarch ERP Altum i XL1 500,-75,-

*ceny netto za licencję serwerową

Systemy Comarch ERP zostaną wzbogacone o funkcjonalności, które pozwolą przedsiębiorcom przygotować część danych potrzebnych do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego. Te funkcjonalności będą dostępne w ramach aktualizacji systemów i zostaną oddane do użytku w styczniu 2019 roku.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami – Kompix Koszalin – Partner Comarch – Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Kołobrzeg (miasta w których znajduje się większość naszych klientów)