Comarch Optima Księga Handlowa

Logo Optima

Księga Handlowa (Plus)


Comarch Optima Księga Handlowa

Pełna księgowość – księgowość kontowa

Prowadzenie pełnej księgowości w firmie wymaga posiadania solidnego narzędzia, które obejmie swym działaniem cały obszar księgowości, nie generując przy tym błędów wynikłych z ogromnej liczby danych do przetworzenia oraz operacji, jakie muszą być na nich wykonane. Rzetelne i zgodne z Ustawą o Rachunkowości operacje księgowe umożliwia moduł C0march Optima Księga Handlowa, którego najważniejszą cechą jest pełna automatyzacja procesu dekretacji dokumentów, usprawniająca w znacznym stopniu pracę działu księgowości. Użytkownik ma możliwość aktualizacji modułu, która uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach prawnych. Comarch Optima Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy, który pozwala sporządzać obligatoryjne sprawozdania finansowe, raporty wewnętrzne dla potrzeb kierownictwa, szybko i bezbłędnie otwierać i zamykać okres obrachunkowy, na bieżąco kontrolować rozrachunki oraz wiele innych funkcji niezbędnych do prowadzenia pełnej księgowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • tworzenie okresów obrachunkowych (zobacz film),
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową (zobacz film),
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego (zobacz film),
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków (zobacz film),
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd,
 • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną,
 • tworzenie opisu analitycznego dla dokumentów,
 • automatyczna internetowa wymiana dokumentów,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego,
 • scalenie plików JPK_VAT, import plików JPK_VAT do rejestrów VAT,
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie (zobacz film)
Plan kont w Comarch Optima Księga Handlowa
Plan kont

Współpraca modułu Comarch Optima Księga Handlowa wraz z poniższymi modułami umożliwia szereg automatycznych księgowań:

 • Faktury/Handel – bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów VAT, a następnie przeksięgowanie ich na odpowiednie konta księgowe wg schematu,
 • Handel – księgowanie dokumentów magazynowych na odpowiednie konta księgowe wg schematów,
 • Kasa/Bank – księgowanie raportów z rejestrów kasowych i bankowych na odpowiednie konta księgowe wg schematu,
 • Kasa/bank – księgowanie różnic kursowych na odpowiednie konta księgowe wg schematu,
 • Środki Trwałe – księgowanie do Księgi Handlowej odpisów amortyzacyjnych na odpowiednie konta księgowe wg schematu,
 • Środki Trwałe – księgowanie do Księgi Handlowej dokumentów OT, LT na odpowiednie konta księgowe wg schematu,
 • Kadry i Płace – księgowanie list płac pracowników, zleceniobiorców na odpowiednie konta księgowe wg schematów.

Wdrożenia Comarch Optima – Koszalin, Kołobrzeg, Gdańsk, Gdynia, Słupsk. Partner Comarch – Kompix. Zapraszamy!


Schemat księgowy w Comarch Optima Księga Handlowa
Schemat księgowy

Moduł Comarch Optima Księga Handlowa to także:

 • pełna zgodność z Ustawą o Rachunkowości,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość dokonywanie automatycznych księgowa okresowych,
 • systemowe zestawienia księgowe  (PIT-36/36L, CIT-8)
 • generowanie zestawień księgowych: bilans, rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny o porównawczy), rachunek przepływów pieniężnych – met. pośrednia i bezpośrednia, F-01, zestawienie zmian w kapitale własnym i inne (również definiowane na życzenie użytkownika).

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa zyskujesz:

 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
 • automatyczne księgowanie dokumentów z innych modułów do KH,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • możliwość wysyłki plików JPK.
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów.
 • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów.
 • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie).

Comarch Optima Księga Handlowa JPK
Okno JPK

Comarch Optima Księga Handlowa Plus

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Przeszacowanie walut w Comarch Optima Księga Handlowa
Przeszacowanie walut

Comarch Optima Księga Handlowa dostępna jest również w wersji dla biur rachunkowych i doradców podatkowych.
Wersja ta pozwala na prowadzenie ewidencji dowolnej liczby podmiotów.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Kontakt