Comarch ERP Optima Moduł dostępowy

Logo Optima

Moduł dostępowy 


Comarch ERP Optima Moduł dostępowy

Comarch ERP Optima Moduł dostępowy umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.
Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.

Możliwości modułu Comarch ERP Optima Moduł dostępowy to:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • definiowanie dowolnych form płatności,
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • możliwość generowania dokumentów kompensat,
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • prowadzenie preliminarza płatności w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków spłat rat kredytów (preliminarz płatności to doskonałe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji finansowych),
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.
 • kontrola przepływu środków pieniężnych – raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jaki planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
 • monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
 • rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
 • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
 • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z serwerów  Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR),
 • słownik urzędów (US, ZUS), pobierany automatycznie z serwerów Comarch,
 • inne słowniki – kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności,
 • definiowalne schematy numeracji dokumentów,
 • windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).

Comarch ERP Optima Moduł dostępowy Plus

Moduł Comarch ERP Optima Moduł dostępowy Plus pozwala dodatkowo na:

 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
 • rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych,
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.

Kompix – wdrażamy Comarch ERP Optima w Koszalinie, Gdańsku, a także Gdyni, Słupsku oraz Kołobrzegu.

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie jako Autoryzowany Comarch Partner!

Preliminarz Płatności w Comarch ERP Optima Kasa Bank
Preliminarz płatności


 

Magazyn walut w Comarch ERP Optima Kasa Bank
Magazyn walut

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

 

Kontakt